Nove cene gasa
Četvrtak, 28. septembar 2023.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. novembra 2023. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 4,89 din/kWh
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%

Pogledajte novi cenovnik!


NASTAVLJENA redovna isporuka  prirodnog gasa
Utorak, 07. februar 2023.
POŠTOVANI KUPCI, POTROŠAČI PRIRODNOG GASA

OBAVEŠTAVAMO VAS

da je snabdevanje prirodnim gasom na gasovodnoj mreži grada Sombora stabilizovano
i da je nastavljena redovna isporuka prirodnog gasa ka svim potrošačima.


PREKID ISPORUKE  prirodnog gasa 07.02.2023.
Ponedeljak, 06. februar 2023.
POŠTOVANI KUPCI, POTROŠAČI PRIRODNOG GASA
 
Na osnovu obaveštenja koje smo dobili od „TRANSPORTGAS SRBIJA“  RJ Transport Novi Sad da je  planirano izvođenje radova na havarijskoj sanaciji gasovoda RG-04-15 kod Vrbasa.

OBAVEŠTAVAMO VAS da će na području grada Sombora biti  PREKID ISPORUKE  prirodnog gasa 07.02.2023.godine  u  intervalu  od 06.00  do  22.00 časova
te Vas u skladu odredbi Zakona o energetici upozoravamo na obavezu preduzimanja svih potrebnih mera radi zaštite života i zdravlja ljudi, bezbednosti imovine i zaštite životne sredine.


Nove cene gasa
Sreda, 30. novembar 2022.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. januara 2023. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 4,10 din/kWh
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%

Pogledajte novi cenovnik!


Nova metodologija za određivanje cene prirodnog gasa
Ponedeljak, 17. oktobar 2022.
POŠTOVANI KUPCI, POTROŠAČI PRIRODNOG GASA
 
Obaveštavamo Vas da je zbog novih propisa koji regulišu oblast prodaje prirodnog gasa, i to Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom (“Sl.glasnik RS”, br. 49/2022), Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (“Sl.glasnik RS”, br. 75/2014, 105/2016, 108/2026 – ispr., 29/2017 u 78/2022) i Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (“Sl.glasnik RS”, br. 105/2016, 29/2017 i 78/2022), došlo do promene Opštih uslova poslovanja Preduzeća.
Novine zbog početka primene gore navedenih propisa su sledeće:
-    iskazivanje isporučene količine prirodnog gasa više neće biti u m3, nego u kWh, počev od računa na kojima je iskazana oktobarska potrošnja prirodnog gasa, cena prirodnog gasa, shodno gore navedenom, više se ne određuje u m3 već u kWh za tarife “energent” i “kapacitet”.
Takođe, napominjemo da shodno Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom dužni smo izmeniti izgled računa, te će račun za prirodni gas u buduće sadržavati nove elemente propisane Uredbom.
Ukoliko ste saglasni sa ovim promenama koji se tiču promene Opštih uslova poslovanja DOO “Sombor-gas” Sombor, a koje ne sadrži Vaš zaklјučen Ugovor o prodaji prirodnog gasa, nije potrebno ništa da preduzimate.
Međutim, ukoliko niste saglasni sa ovim promenama, koje nalaže zakonska regulativa i po kojima Preduzeće može jedino da posluje na legalan način, dužni ste u pisanom obliku dostaviti Zahtev za raskid Vašeg zaklјučenog Ugovora o prodaji prirodnog gasa.
način obračuna


Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
Utorak, 16. avgust 2022.
POŠTOVANI KUPCI, POTROŠAČI PRIRODNOG GASA
 
Ovim Vas obaveštavamo o:

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje


Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

PREKID ISPORUKE  prirodnog gasa 09.07.2022.  u  intervalu  od 06.00  do  20.30 časova
Utorak, 05. jul 2022.
POŠTOVANI KUPCI, POTROŠAČI PRIRODNOG GASA
 
Na osnovu obaveštenja koje smo dobili od „TRANSPORTGAS SRBIJA“  RJ Transport Novi Sad, da će izvoditi radove na ugradnji linija sa ultrazvučnim merilima na GMRS Sombor

OBAVEŠTAVAMO VAS

da će na području grada Sombora biti  PREKID ISPORUKE  prirodnog gasa
09.07.2022.godine  u  intervalu  od 06.00  do  20.30 časova,
te Vas u skladu odredbi Zakona o energetici upozoravamo na obavezu preduzimanja svih potrebnih mera radi zaštite života i zdravlja ljudi, bezbednosti imovine i zaštite životne sredine.


Nove cene gasa
Četvrtak, 30. jun 2022.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. avgusta 2022. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 38,29 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%

Pogledajte novi cenovnik!

Obaveštenje o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za 2022.

Ponedeljak, 14. mart 2022.
Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim Vas obaveštavamo o novoj visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa.

Obaveštenje o promeni računa u banci

Sreda, 5. maj 2021.
Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim Vas obaveštavamo da je usled spajanja Societe General i OTP banke došlo do promene broja računa Sombor-gasa. Račun 275-10222168124-80 više NIJE VAŽEĆI.
Novi broj računa je: 325-9500500166024-25

Obaveštenje o obračunu naknade za unapređenje energetske efikasnosti

Ponedeljak, 5. avgust 2019.
Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim Vas obaveštavamo da je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, broj 95 od 8.12.2018.), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti („Službeni glasnik RS“, broj 41 od 11.06.2019.), čijom primenom od 01. jula 2019. godine počinje obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti.

Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti obračunava se na osnovu isporučene količine prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu u obračunskom periodu, izražene u metrima kubnim (m3) svedenim na standardne uslove i referentnu toplotnu vrednost (Sm3), u iznosu od 0,15 dinara po svedenim kubnom metru (Sm3) prirodnog gasa koji će se usklađivati u skladu sa zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% za prirodni gas u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Utvrđivanje iznosa naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas krajnjem kupcu vrši “SOMBOR-GAS”  doo prilikom ispostavljanja računa za isporučeni prirodni gas, dok prihodi ostvareni od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije.

Sombor-gas na novoj lokaciji

Četvrtak, 1. novembar 2018.
Sombor-gas je promenio lokaciju. Od sada se nalazimo na adresi:
Rade Končara 30

Rade Končara 30

Nove cene gasa

Petak, 1. septembar 2017.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. oktobra 2017. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 35,46 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%

Pogledajte novi cenovnik!

Nove cene gasa

Petak, 27. maj 2016.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. juna 2016. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 35,49 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%

Pogledajte novi cenovnik!

Nove cene gasa

Petak, 1. april 2016.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. aprila 2016. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 36,82 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Nove cene gasa

Petak, 25. septembar 2015.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. oktobra 2015. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 38,46 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Nove cene gasa

Sreda, 1. jul 2015.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. jula 2015. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 42,30 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Nove cene gasa

Ponedeljak, 1. jun 2015.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. juna 2015. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 47,58 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Nove cene gasa

Petak, 30. januar 2015.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 2. marta 2015. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 50,30 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Javna konsultacija

Petak, 5. decembar 2014.
Poštovani,
objavljujemo javnu konsultaciju na temu "Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa"

Vaše primedbe i komentare možete dostaviti putem e-maila do 15.12.2014.

Preuzmite dokument

Nove cene gasa

Utorak, 14. oktobar 2014.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 15. novembra 2014. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 47,48 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Sreda, 11. septembar 2014.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. oktobra 2014. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 45,91 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Obaveštenje o načinu utvrđivanja kvaliteta gasa
Sreda, 29. januar 2014.

Kvalitet gasa tj. donja toplotna vrednost prirodnog gasa utvrđuje se na mestima isporuke prirodnog gasa iz transportnog sistema. Na osnovu Uredbe o uslovima za isporuku prirodnog gasa, Član 32v, donju toplotnu vrednost prirodnog gasa utvrđuje energetski subjekt za transport prirodnog gasa a to je JP „Srbijagas“ Novi Sad, Sektor tehničke podrške, RJ merenje i regulacija.

Ugovorena donja toplotna vrednost prirodnog gasa je 33.338,35 kJ/m³. Utvrđivanje hemijskog sastava i donje toplotne vrednosti prirodnog gasa vrši se svakodnevnim uzimanjem uzoraka i njihovom hromatografskom analizom na mestima uzorkovanja prirodnog gasa u skladu sa Programom dinamike uzorkovanja na transportnom sistemu JP „Srbijagas“.

Informaciju o donjoj toplotnoj vrednosti gasa, „Sombor-gas“ kao javni snabdevač na području grada Sombora dobija jednom mesečno od JP „Srbijagas“ u vidu izveštaja Podaci za korekcioni faktor, a svoje potrošače informiše o donjoj toplotnoj vrednosti isporučenog gasa u stavu „Kvalitet“ na svakom ispostavljenom računu.

Kupac ima pravo da zahteva vanrednu kontrolu kvaliteta, pri čemu je obavezan da plati sve troškove vanredne kontrole, ukoliko se utvrdi da je gas bio ugovorenog kvaliteta.

Nove cene gasa
Četvrtak, 14. novembar 2013.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. decembra 2013. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 46,02 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.291,35 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10% 

Nove cene gasa
Četvrtak, 8. avgust 2013.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. septembra 2013. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 47,48 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.291,35 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


 

Novo - BESPLATAN POZIV
Sreda, 19. decembar 2012.


Informacije o priključenju na distributivnu gasnu mrežu, potrošnji gasa, cenama, računima i ostalim elementima vezanim za koršćenje prirodnog gasa možete dobiti besplatnim pozivom na broj  0800 - 000 - 025
iz mreže 025 fiksne telefonije, svakog radnog dana u periodu 08.00-14.00 časova.

 

Izmena načina plaćanja
Petak, 5. oktobar 2012.
POŠTOVANI SUGRAĐANI,
"Sombor-gas" Vas obaveštava da se po odluci Upravnog Odbora
JP "Srbijagas"  od 25.09.2012. ukida odloženo plaćanje za isporučeni gas - 37,5% od ukupnog računa, koje dospeva za 6 meseci od roka dospeća prvog dela računa.

Od naredne fakture, tj. obračunskog perioda 01.11. - 30.11.2012.g. prirodni gas će biti fakturisan sa dospećem u ukupnom iznosu mesečne potrošnje.