Uslovi za plaćanje priključka

Na osnovu člana člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014, 95/2018- dr. zakon i 40/2021) na osnovu člana 22. Ugovora o organizovanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sombor-gas" doo Sombor (prečišćen tekst) od 22. decembra 2020. godine, direktor Društva sa ograničenom odgovornošću Sombor-gas za izgradnju gasovoda i distribuciju prirodnog gasa, Sombor, doneo je:

ODLUKU

o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa

Utvrđuje se visina troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa:

Red.

broj

 

Opis pozicije

Iznos

u dinarima

 (bez PDV-a)

 

Tipski objekti A kategorije

Tipski objekti ostalih kategorija

1.

Troškovi izgradnje tipskog priklјučka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priklјučka:

1.1

       G-2,5

 

88.684

91,624

1.2

          G-4

 

89.153

92.093

1.3

          G-6

 

93.622

96,562

2.

Troškovi izgradnje tipskog priklјučka ako se priklјučak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priklјučka:

2.1

       G-2,5

 

70.947

73.299

2.2

         G-4

 

71,323

73.675

2.3

         G-6

 

74,898

77.250

3.

Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udalјenosti

1.195,60

1.195,60

4.

Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priklјučka:

4.1

       G-2,5

 

  3.792

3.792

4.2

         G-4

 

  5.689

5.689

4.3

         G-6

 

  9.481

9.481Danom  početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka Društva sa ograničenom odgovornošću Sombor-gas za izgradnju gasovoda i distribuciju prirodnog gasa, Sombor od 25. decembra 2020. godine.

 Ova odluka se po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije objavlјuje na internet stranici Društva sa ograničenom odgovornošću Sombor-gas za izgradnju gasovoda i distribuciju prirodnog gasa, Sombor  /www.sombor-gas.rs/ ,a primenjuje se istekom 30 dana od dana objavlјivanja

U Somboru, 07. 03. 2022. godine

ZA SVE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA SE MOŽETE OBRATITILIČNO U PROSTORIJAMA "SOMBOR-GAS" - Rade Končara 30,
svakog radnog dana od 07,00 - 15,00 časova
ili
PUTEM TELEFONA    0800-000-025 ,   025-430-850 ,   025-430-851

Cena kućnog priključka G-4 u 2022.g. sa PDV-om:

1. Avansna uplata                                        99.000,00 din.

2. Plaćanje na rate    Učešće                        22.800,00 din.

                                15 mesečnih rata po      6.000,00 din.