Tehničke karakteristike prirodnog gasa
Sagorevanje prirodnog gasa

Za potpuno sagorevanje jedinične zapremine (1 m3) prirodnog gasa potrebno je približno 2 m3 kiseonika.
Prirodni gas sagoreva bez dima, bez imalo čađi i ne stvara pepeo. Takođe, u produktima sagorevanja nema sumpordioksida niti ugljenmonoksida, te sagorevanjem ne prouzrokuje aerozagađenje.

Osnovne termoenergetske karakteristike

U zavisnosti od njegovog kvaliteta, osnovne termoenergetske karakteristike prirodnog gasa se kreću u sledećim granicama:

Vobe indeksW= 44,6 do 54,0 [MJ/m3]
Gornja toplotna moćHg = 30,2 do 47,2 [MJ/m3]
Donja toplotna moćHd = 27,2 do 42,5 [MJ/m3]
Relativna gustinad= 0,55 do 0,75 [kg/Sm3]
Temperatura paljenjaT= 595 do 640 [°C]