Način obračuna isporučene količine prirodnog gasa

    Obračun isporučenih količina prirodnog gasa (PG), na osnovu Zakona o energetici (Sl. Glasnik RS broj 84/04 i 57/2011), Uredbe o uslovima za isporuku PG (Sl. Glasnik RS broj 47/06 i 3/10) i Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa i Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Sl.Glasnik RS broj 123/12 i 93/12), se vrši na osnovu korekcija proteklih količina utvrđenih na merilu na sledeći način:

A)   Potrošači na pritisku  p=6-16 bar

Potrošači na DGM ovog pritiska imaju merače sa automatskim korektorima pritiska i temperature. Kod ovih potrošača korekcija izmerene količine PG se vrši samo na osnovu donje toplotne vrednosti PG. Donja toplotna moć PG se odredjuje svakog meseca i uporedjuje sa ugovorenom(referentnom) toplotnom vrednošću od Hr = 33.338,35 kJ/m³.

B) Potrošači na pritisku  < 6 bar

Korigovanje izmerenih količina PG  kod ovih potrošača se vrši po sledećoj formuli:

Vs = Vr * {( Pm + Pa) : Ps } *( Ts : Tr) x (1 : Z)

čije oznake imaju sledeće značenje:

Vs  -  zapremina prirodnog gasa svedena na standardno stanje  (m³) 
Vr  -  zapremina prirodnog gasa očitana na mernom uređaju (m³)
Pa   -  atmosferski pritisak (bar)

Pa=1016-0,108xh (mbar)

h=83 (m) -nadmorska visina za grad Sombor

Pa=1007(mbar)

 Pa = 1,007 bar
Pm  -  manometarski pritisak  (bar)  - radni uslovi  

  Pm = 0,022 bar
Ps   -  standardni pritisak (bar)         Ps = 1,01325 bar
Ts   -  standardna temperatura(K)  Ts = ( 273,15 + 15 ) K

Ts=288,15(K)
Tr   -  radna temperatura  (K)   Tr = ( 273,15 + tºC ) K

t=6ºC za period od 1. oktobra do do 30 aprila

t=15ºC za period od 1.maja do 30 septembra

Na distributivnom području SOMBOR-GASa, kod domaćinstava i većine pravnih lica ugrađeni su merači sa automatskim korektorom po temperaturi tako da se očitana vrednost na meraču koriguje po pritisku i toplotnoj vrednosti (korekcija se vrši u računarskom programu prilikom štampanja računa prema gornjoj formuli ).Koeficijenti korekcije su vidno iskazani na računima.
Z  -  faktor kompresibiliteta izračunava se na osnovu standarda: AGA-8, NX-19, GERG 88;

Z=1/(1+k*Pm)

za Pm<1bar k=0

za 1bar< Pm<8bar k=0,003

Bez obzira da li se izmerene količine PG utvrdjuju na osnovu očitanog stanja korektora ili merača, standardnna zapremina se svodi na obračunsku zapreminu korekcijom donje toplotne vrednosti po sledećoj formuli:

Vo = Vs x ( Hpd : Hr )

čije oznake imaju sledeće značenje :

Vo  -  obračunska zapremina PG ()
Vs  -  zapremina PG, svedena na standardne uslove (288,15 K i 1,01325 bar)

Hr- referentna donja toplotna vrednost PG koja iznosi 33.338,35 kJ/m³
Hpd  -  donja toplotna vrednost utvrdjena na osnovu rezultata hromatografske analize ( kJ/m³)za obračunski period.

„Sombor-gas“ doo, Tehnička služba