Procedura za priključak na gasnu mrežu

Procedura za priključenje na gasnu mrežu je sledeća:

  1. Budući potrošač gasa podnosi zahtev za odobrenje za priključenje distributeru gasa „Sombor-gas“ , elektronskim putem. To može uraditi lično ili  preko ovlašćenog projektanta davanjem punomoći ;
  2. Ovlašćeno lice „Sombor-gas“-a izlazi na teren i određuje položaj KMRS i elektronskim putem dostavlja traženo Odobrenje za priključenje;
  3. Budući potrošač ishoduje Rešenje o izradi Unutrašnje gasne instalacije / UGI / i Prijavu radova, u skladu  sa Zakonom o planiranju i izgradnji, elektronskim putem preko CEOP. Ovo može uraditi preko  ovlašćenog projektanta davanjem punomoći;
  4. Nakon dobijanja prethodna dva dokumenta budući potrošač može potpisati Ugovor o priključenju na gasnu mrežu sa Distributerom gasa i  angažovati neku od ovlašćenih  firmi za izradu UGI ;
  5. Distributer gasa  radi na izradi priključka a Izvođač radova na UGI, nakon završetka prijavljuje Distributeru gasa instalaciju za tehnički pregled ;
  6. Ukolko je uspešan tehnički pregled stečeni su uslovi za potpis Ugovora o potrošnji gasa i otvaranjem slavine u KMRS i očitavanjem pošetnog stanja na meraču , aktivira se potrošač gasa;