Procedura za priključak na gasnu mrežu

Procedura za priključenje na gasnu mrežu je sledeća:

  1. Budući potrošač gasa podnosi Zahtev za odobrenje za priključenje objekta na gasnu mrežu distributeru gasa „Sombor-gas“ doo. To može uraditi lično ili preko ovlašćenog projektanta davanjem punomoći. Potrebna                  dokumenta su važeća lična karta vlasnika objekta koji se priključuje,
    kopija lista nepokretnosti i kopija plana objekta koji se priključuje;
  2. Ovlašćeno lice „Sombor-gas“-a izlazi na teren, određuje položaj KMRS i dostavlja  Odobrenje za priključenje na DGM;
  3. Budući potrošač potpisuje Ugovor o priključenju na gasnu mrežu;
  4. Budući potrošač ishoduje Rešenje o izradi Unutrašnje gasne instalacije (UGI) i Prijavu radova, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, elektronskim putem preko CEOP. Ovo može uraditi preko ovlašćenog projektanta davanjem punomoći ;
  5. Nakon dobijanja prethodna dva dokumenta i izrade unutrašnje gasne instalacije (UGI), budući potrošač  se obraća Distributeru gasa sa Zahtevom za puštanje gasa ;
  6. Distributer gasa vrši tehnički pregled UGI;
  7. Ukoliko je tehnički pregled pozitivan i dokumentacija kompletna, Distributer izdaje Odluku o puštanju prirodnog gasa u UGI i daje Izjavu, čime su stečeni uslovi za potpis Ugovora o javnom snabdevanju energijom iz prirodnog gasa .